AsiaWPA亞洲婚禮攝影協會

2019 AsiaWPA亞洲婚禮攝影師協會上半年度國際線上比賽(新郎或新娘單人)Excellence Award
AsiaWPA亞洲婚禮攝影協會,AsiaWPA,AsiaWPA線上比賽,國際婚禮比賽,婚禮照片比賽
2019 AsiaWPA亞洲婚禮攝影師協會上半年度國際線上比賽(婚禮細節)Excellence Award
AsiaWPA亞洲婚禮攝影協會,AsiaWPA,AsiaWPA線上比賽,國際婚禮比賽,婚禮照片比賽
2017 AsiaWPA亞洲婚禮攝影師協會上半年度國際線上比賽(婚禮細節)Excellence Award
AsiaWPA亞洲婚禮攝影協會,AsiaWPA,AsiaWPA線上比賽,國際婚禮比賽,婚禮照片比賽
2016 AsiaWPA亞洲婚禮攝影師協會上半年度國際線上比賽(新郎或新娘單人) Excellence Award
AsiaWPA亞洲婚禮攝影協會,AsiaWPA,AsiaWPA線上比賽,國際婚禮比賽,婚禮照片比賽

Leave a Comment